Duurzame, regionale landbouw voor een recht­vaardige wereld


Onze idealen

  • Grote internationale handelsketens werken verwoesting van ecosystemen in de hand, creëren kwetsbare monoculturen en pakken desastreus uit voor de positie van meisjes en vrouwen in de landen waar de productie plaatsvindt. Duurzame, kleinschalige landbouweconomieën versterken de positie van meisjes en vrouwen juist. We breken de grote handelsketens af en helpen de mensen in ontwikkelingslanden met het opbouwen van een duurzame, regionale landbouweconomie.
  • Visserijakkoorden tussen de Europese Unie en andere landen zijn roofakkoorden en gaan van tafel of worden opgezegd.
  • Nederland stopt met het stimuleren en exporteren van systemen en producten voor industriële landbouw zoals slachterijen, megastallen, kunstmest, landbouwgif en genetisch gemanipuleerde gewassen. In plaats daarvan wordt geïnvesteerd in regionale, agro-ecologische voedselvoorziening en in regionale infrastructuur.
  • We stoppen de dumping van goedkope, gesubsidieerde landbouwproducten op de markten van landen in het mondiale zuiden. Alle budgetten voor exportpromotie verdwijnen en de Europese landbouw- en visserij-subsidies worden afgeschaft.
  • Grote buitenlandse bedrijven maken vaak misbruik van corrupte regeringsfunctionarissen in ontwikkelingslanden om landbouwgronden te huren of te kopen. Die gronden zijn echter veelal van lokale boerenfamilies. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland zich in internationaal verband sterk maakt tegen deze landroof. Investeringen in land en grond behoren te voldoen aan de criteria van de VN-mensenrechtenrapporteur voor het Recht op voedsel.
  • We stoppen met de import van producten die ten koste gaan van de leefomgeving elders of die gepaard gaan met schendingen van mensenrechten en dierenwelzijn.

Een zoveel mogelijk regionaal georganiseerd voedselsysteem is op alle plekken van de wereld het beste idee: in het rijke westen, maar juist ook in kwetsbare gebieden. De huidige landbouw- en voedselpolitiek in Nederland en Europa brengt niet alleen grote schade toe aan klimaat en biodiversiteit op eigen continent, maar verslechtert ook de uitgangspositie van mensen die toch al onder veel moeilijkere omstandigheden leven dan wijzelf. Met onze rooftocht naar biobrandstoffen en goedkope grondstoffen voor onze veevoer- en levensmiddelenindustrie maken we ons niet zelden schuldig aan landroof en mensenrechtenschendingen. We putten bodems uit en vernietigen de eco- en klimaatsystemen waar mensen in kwetsbare gebieden van afhankelijk zijn om een eigen duurzame toekomst op te kunnen bouwen. De Partij voor de Dieren wil een landbouwbeleid dat geen schade berokkent, maar juist kansen biedt voor mensen in kwetsbare gebieden.

Het standpunt Duurzame, regionale landbouw voor een rechtvaardige wereld is onderdeel van: Duurzame landbouw en gezond voedsel