Droogte in het water­rijke Nederland


Onze idealen

  • Door middel van een natuurlijk waterpeil en een eerlijke verdeling maken we de waterhuishouding weer gezond. Dit is goed voor de soortenrijkdom en het kan de redding betekenen voor weidevogels, die nu mede vanwege lange periodes van droogte sterven door voedselgebrek.
  • Grondwaterstanden worden niet langer kunstmatig verlaagd ten gunste van de landbouw. Zo krijgen natuurgebieden die gevoelig zijn voor verdroging de kans om te herstellen. Veengronden worden weer vernat en kunnen dienen als klimaatbuffer.
  • Er mag niet langer water worden onttrokken voor de landbouw (bijvoorbeeld door het ongelimiteerd slaan van waterputten). Een natuurvriendelijk waterbeleid organiseert de verdeling van het water, waarbij natuur prioriteit heeft boven landbouw.
  • Hemelwaterafvoeren worden losgekoppeld van de riolering, het afvoeren van verontreinigd water wordt verplicht.
  • Het vergroenen van tuinen wordt sterk gestimuleerd. Ook in de openbare ruimte worden minder tegels gebruikt, hier komt beplanting voor in de plaats.
  • De vrijstelling van de leidingwaterbelasting bij gebruik van meer dan 300 kubieke meter vervalt. In plaats daarvan komt er een progressieve waterbelasting zodat industriële grootverbruikers, zoals de chemische en voedingsindustrie, de rekening krijgen van hun hoge waterverbruik.

Steeds meer delen van Nederland verdrogen door klimaatverandering en een kunstmatig laag gehouden waterpeil. Het grondwaterpeil wordt voor de landbouw op veel gebieden met opzet laag gehouden, zodat steeds zwaardere landbouwvoertuigen de velden op kunnen. Dat heeft weer tot gevolg dat de grond wordt samengedrukt en zo compact wordt, dat ze slecht water vasthoudt. Daarnaast is de landbouwsector grootverbruiker van grondwater, oppervlaktewater én leidingwater voor landbouwberegening. Het lagere grondwaterpeil zorgt ook voor veenoxidatie. De veenlagen in de bodem van onder andere Zuid- en Noord-Holland, Flevoland, Drenthe en Friesland komen deels droog te liggen waardoor ze met zuurstof in aanraking komen en oxideren (langzaam verbranden). Hierdoor verdwijnen deze lagen met bodemdaling tot gevolg (waardoor het grondwaterpeil relatief weer dichter op het maaiveld ligt en opnieuw verlaagd moet worden, enz.). Door de bodemdaling verzakken gebouwen in de omgeving en lopen leidingen, rioleringen, wegen, enzovoorts schade op. Tenslotte komt bij de oxidatie heel veel CO2 vrij uit de veenlagen (vergelijkbaar met de uitstoot van 2 miljoen auto’s) en in mindere mate de sterkere broeikasgassen lachgas (N2O) en methaan (CH4). Door het veel te lage grondwaterpeil, de lange periodes van droogte en de oneerlijke verdeling van water komen dieren en de natuur ernstig in de knel, verdroogt en verschraalt de natuur, komen natuurbranden steeds vaker voor, gaat de biodiversiteit nog verder achteruit, worden dijken kwetsbaar door scheuren, inklinking en de combinatie van bodemdaling en zeespiegelstijging, verzakken huizen en infrastructuur en neemt de leef- en waterkwaliteit in oppervlaktewateren nog meer af. De Partij voor de Dieren wil dat bij de verdeling van water de prioriteit ligt bij maximale bescherming en behoud van natuur. Ook een daadkrachtig klimaatbeleid is een belangrijke voorwaarde om droogte te voorkomen. Zo houden we ons land leefbaar.

Het standpunt Droogte in het waterrijke Nederland is onderdeel van: Een leefbare Aarde voor al haar bewoners

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer