De vervuiler betaalt


Onze idealen

  • We verlagen de belasting op arbeid en verhogen de belasting op grondstoffen, vervuiling, vermogen en winst.
  • Er komt een forse CO2-belasting die gaat gelden voor alle vervuilende sectoren. De lucht- en scheepvaart verliezen hun uitzonderingspositie.
  • Subsidies en lage belastingtarieven voor producenten en grootverbruikers van energie worden afgeschaft. Daarmee wordt het voor grootverbruikers veel belangrijker om hun energiegebruik te verminderen. Ook wordt zo de komst van energieslurpende datacentra en vervuilende industrie naar Nederland ontmoedigd.
  • De milieukosten voor de productie van warm- te en elektriciteit worden in de prijs doorberekend, zodat vuile energie duurder wordt en schone energie goedkoper. Leveranciers van zonne- en windstroom krijgen voorrang op het elektriciteitsnet.
  • Omdat reclame door de fossiele industrie (kolen-, olie- en gasbedrijven) en voor fossiele producten en diensten (bijvoorbeeld benzineauto’s en vliegreizen) het klimaatprobleem verergert, verbieden we deze reclame. Er komt een waarschuwing op verkooppunten van fossiele brandstof, vliegreizen en voertuigen met een fossiele brandstofmotor. Energiebedrijven worden verplicht minimaal een bepaald percentage aan duurzaam in Nederland opgewekte stroom te leveren. Dit percentage wordt jaarlijks verhoogd. We stellen een maximum aan de uitstoot van broeikasgassen door nieuwe en bestaande energiecentrales. Dat maximum wordt periodiek omlaag bijgesteld.
  • Gasgebruik wordt voor grootverbruikers de komende jaren duurder, zodat besparen op gas gaat lonen en gas sneller wordt afgebouwd. In 2030 gebruikt Nederland geen gas meer. De binnenlandse vraag naar gas daalt door betere isolatie van huizen en andere gebouwen en door alternatieve manieren van verwarming.
  • Schalie- en steenkoolgas blijven in de grond, de winning wordt verboden. Er komen geen vergunningen voor proefboringen. Bestaande vergunningen worden ingetrokken. CO2-opslag onder Nederlandse bodem staan we niet toe, ook niet onder de Noordzee. Lege gasvelden worden niet gebruikt voor de opslag van (geïmporteerd) aardgas.
  • De kolencentrales worden zo snel mogelijk gesloten. Stroom uit kolencentrales en ouderwetse kerncentrales mag niet het Nederlandse elektriciteitsnet op.

  • Nederland bouwt geen nieuwe kerncentrales en bestaande centrales worden zo snel moge- lijk gesloten. Het is moreel niet verantwoord om toekomstige generaties met nog meer kernafval op te zadelen dat duizenden jaren gevaarlijk blijft. Bovendien duurt de bouw van een kerncentrale tientallen jaren en de bouw is niet rendabel. De gevolgen bij een ramp zijn niet te overzien.

  • Zeer vervuilende fossiele brandstoffen, zoals teerzandolie en schaliegas, komen Europa niet meer in; Nederland maakt zich daar sterk voor.

Om klimaatontwrichting tegen te gaan, willen we snel veel minder CO2 uitstoten. Toch is Nederland op dit moment bijna volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen. Doordat de overheid dit oude energiesysteem blijft steunen en subsidiëren, houden we de oude economie in stand en krijgen duurzame oplossingen nauwelijks een eerlijke kans. De afgelopen vijf jaar ging er maar liefst 8,3 miljard euro overheidssteun per jaar naar de fossiele industrie. De Partij voor de Dieren baant de weg voor een snelle omschakeling naar duurzame energie door de vervuiler te laten betalen.

Het standpunt De vervuiler betaalt is onderdeel van: Een leefbare Aarde voor al haar bewoners

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen
Bijdragen Moties Vragen