Redden van biodi­ver­siteit door minder dieren houden en minder gifge­bruik


Natuur en biodiversiteit staan zwaar onder druk, ook in Nederland. Van de oorspronkelijke dieren en planten in Nederland is inmiddels 85% verdwenen. Dat heeft te maken met het verdwijnen van natuurgebieden en met een achteruitgang van de kwaliteit van de overgebleven gebieden.

De veehouderij heeft daar een zeer groot aandeel in: driekwart van de Nederlandse natuurgebieden wordt structureel te zwaar belast door ammoniak, die wordt uitgestoten door veebedrijven. Het grote gifgebruik in de akkerbouw veroorzaakt veel insectensterfte; in de afgelopen tientallen jaren is driekwart van de insecten daardoor gestorven. Daarnaast verdrogen veel natuurgebieden, omdat het waterpeil kunstmatig wordt verlaagd, om grootschalige akkerbouw mogelijk te maken.
Als we natuur en biodiversiteit willen verbeteren, zullen de akkerbouw en veeteelt drastisch moeten veranderen: minder dieren, minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder gifgebruik.

Natuur verbinden
Ook is het belangrijk om natuurgebieden die nog over zijn beter op elkaar aan te laten sluiten. Het is daarom onacceptabel dat de overheid de ambitie om te komen tot een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft losgelaten en heeft vervangen door het veel minder ambitieus Natuurnetwerk Nederland. De Partij voor de Dieren vindt dat de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) alsnog zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden. Dat maakt de natuur sterker, vergroot de kansen op het voortbestaan van soorten en biedt ruimte voor de spontane terugkeer van dieren die van oorsprong in Nederland voorkwamen.

Het standpunt Redden van biodiversiteit door minder dieren houden en minder gifgebruik is onderdeel van: Natuurbescherming en behoud van biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws