Politieke hoog­te­punten 2013 in vogel­vlucht


23 december 2013

De Partij voor de Dieren blikt terug op 2013. Een jaar waarin we nieuwe mijlpalen bereikten voor dieren, natuur en milieu, zowel internationaal, landelijke als lokaal. Hier volgt een overzicht van een aantal hoogtepunten in 2013.

Publicatie en presentatie wetenschapsbundel Méér!
In mei 2013 werd de nieuwe wetenschapsbundel Méér! van Marianne Thieme (red.) gepresenteerd met een minisymposium in de Eerste Kamer. De bundel bestaat uit analyses en oplossingen van onafhankelijke wetenschappers die ervoor pleiten de grenzen van de aarde als uitgangspunt te kiezen voor ons handelen. De bijdragen vormen een leidraad voor politici, beleidsmakers en burgers tot het maken van een radicale omslag naar andere, duurzame beleidskeuzes.

Een kleine greep uit de reacties:

  • Méér! is een dringend appèl tot bewustwording en het heroverwegen van de begrippen welvaart en succes. - Annemarie Postma, schrijfster
  • Met deze essays geeft Marianne Thieme aan te begrijpen wat de echt belangrijke onderwerpen zijn van onze tijd. - Paul Cliteur, hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap, filosoof, columnist, publicist
  • Dit boek kan de politiek inspireren hoe de werkloosheid aan te pakken en duurzaamheid te bevorderen, zonder extra kosten. - Jan-Peter Cruiming, oprichter Nationale Vacaturebank, directeur Jobbird.com
  • Dit boek is een scherpe verkenning van de onvermijdelijke veranderingen waar iedereen mee te maken gaat krijgen. - Christiaan Weijts, schrijver en columnist NRC.Next en Groene Amsterdammer
  • Als het parlement nu eens een week lang lees-reces zou nemen voor dit boek – en dan een waarachtig en werkelijk inhoudelijk debat zou voeren over alle aangeraakte relevante thema’s… - Maurits Groen, duurzaam ondernemer, lid Adviesraad Club van Rome
  • De financiële crisis zal uiteindelijk met een streep van de pen worden opgelost door geldschulden af te boeken. Maar de échte schuld, die van een onleefbare wereld voor onze kleinkinderen, is onuitwisbaar. Medeplichtig is eenieder die na dit boek louter nog blijft reppen over conventionele economische groei. - Hans de Geus, beurscommentator televisieprogramma RTL Z
  • Je geld of je leven? Een betere economie of het behoud van de aarde? We weten wel wat belangrijk is, maar worden verblind door hebzucht en eigenbelang. Tijd om niet alleen te lezen, maar ook te doen. - Guido Weijers, cabaretier

Groeiend verzet werkt: uitverkoop natuur gestopt
Het kabinet is gestopt met de uitverkoop van natuur in Nederland. Als reden daarvoor noemde staatssecretaris Dijksma ‘de maatschappelijke onrust die over de natuurverkoop is ontstaan’. De Partij voor de Dieren speelde een belangrijke rol in het organiseren van het Groeiend Verzet tegen de uitverkoop van de natuur. Via een ‘woudfunding-campagne’ werd in ruim twee weken tijd een kwart miljoen euro ingezameld om de meest kwetsbare natuur vrij te kopen. Met succes: tijdens de veiling verwierf de Partij voor de Dieren bijna 100.000 m2 van de kwetsbaarste delen van de natuur. Op 10 november opende Marianne Thieme officieel het natuurgebied en werd er een wandeling gemaakt met 100 van de 4000 deelnemers aan de woudfunding.

Doorbraken in de strijd tegen landbouwgif
2013 was een zeer succesvol jaar in de strijd tegen landbouwgif. Door een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren moet staatssecretaris Dijksma zich in Europa inzetten voor een moratorium op de giftige bestrijdingsmiddelen neonicotinoÑ—den die schadelijk zijn voor bijen. Ook schaarde een meerderheid van de Kamer zich achter een motie van de Esther Ouwehand voor een verbod op de verkoop van dit bijengif aan particulieren. Bovendien omarmde staatssecretaris Mansveld van Milieu het voorstel van de PvdD om de verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen alleen nog toe te staan van achter de toonbank in aanloop naar een totaal verbod op gevaarlijke stoffen.
Ook behaalde de Partij voor de Dieren belangrijke successen in het beschermen van omwonenden van bollenvelden tegen landbouwgif. Een meerderheid van de Kamer steunde de oproep van de PvdD om het gebruik van het gevaarlijke grondontsmettingsmiddel metam-natrium te stoppen. De Kamer zal op aandringen van Esther Ouwehand begin 2014 een debat voeren over de effecten van gifgebruik op omwonenden van bollenvelden. Ook moet het kabinet door een aangenomen motie van Esther Ouwehand met een plan van aanpak komen om het resistent worden van gevaarlijke schimmels tegen te gaan.

Gifklikker gelanceerd: meldpunt zorgen over bestrijdingsmiddelen
De Partij voor de Dieren lanceerde samen met stichting Bollenboos de website Gifklikker.nl. Iedereen die zich zorgen maakt over het gif dat in zijn omgeving wordt gebruikt, kan er terecht. De meldingen stromen binnen, van bezorgde omwonenden van bollenvelden tot mensen die vragen hebben over het onkruidbestrijdingsmiddel van hun buurman. Esther Ouwehand legde werkbezoeken af aan regio’s waar veel meldingen vandaan komen. De Gifklikker vormt een bron van informatie voor het verdere debat over de gezondheidsrisico’s van bestrijdingsmiddelen.

Initiatiefnota einde jacht
Marianne Thieme diende eind dit jaar een initiatiefnota in met als doel de jacht in Nederland drastisch in te perken. In de nota staat het voorstel om het voor het plezier doden van wilde eend, haas, konijn, fazant en houtduif zo snel mogelijk te beëindigen door de vrije jacht op deze soorten te sluiten. Als de nota wordt aangenomen door de Tweede Kamer, is dit het laatste jachtseizoen voor hobbyjagers en is daarna geen enkel dier meer vogelvrij. De Partij voor de Dieren wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan jagen zonder noodzaak, louter voor het recreatieve genoegen van de jager.

Strengere regels dierproeven
In december heeft de Tweede Kamer ingestemd met wijzigingen van de Wet op de dierproeven. Op verschillende punten is de wet aangescherpt. Zo gaan er voor het gebruik van apen in dierproeven strengere regels gelden en worden besluiten van de commissie die toestemming geeft voor dierproeven openbaar, zodat tegen zulke besluiten beroep kan worden ingesteld. Naast de wijzigingen die het kabinet voorstelde in de wet zijn dertien amendementen en moties van de Partij voor de Dieren aangenomen voor een betere bescherming van proefdieren en snellere terugdringing van het proefdiergebruik. Lees hier verder.

Stop dolfijnenslachtingen
De Nederlandse regering moet zich dankzij een motie van de Partij voor de Dieren internationaal sterk maken voor een einde aan de jaarlijkse massaslachtingen van dolfijnen bij Taiji (Japan) en op de Faeröereilanden.

Verbod afschieten katten
Katten mogen niet meer worden afgeschoten. Dat heeft de Tweede Kamer besloten door een motie aan te nemen van de Partij voor de Dieren. De PvdD heeft er in de Kamer op gewezen dat er jaarlijks tussen de 8.000 en 13.500 katten worden afgeschoten door jagers. Naast zwerfkatten worden regelmatig huiskatten en wilde katten gedood.

Europees importverbod teerzandolie
De regering moet zich sterk maken voor een Europees importverbod op de zeer vervuilende teerzandolie uit onder andere Canada. De Partij voor de Dieren dringt aan op maatregelen tegen deze brandstof, omdat de winning ervan gepaard gaat met grootschalige natuurvernietiging en landroof. Een Kamermeerderheid schaarde zich achter het pleidooi van Esther Ouwehand om de Europese grenzen te sluiten voor teerzandolie.

Voltallige Tweede Kamerfractie in Duurzame top 100
De complete Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren staat in de Trouw Duurzame top 100 van 2013 (Bekijk hier de lijst). Marianne Thieme heeft de hoogste notering als Tweede Kamerlid, plaats 18. Thieme springt er volgens Trouw onder andere uit wegens haar strijd tegen de uitverkoop van natuur door Staatsbosbeheer. Esther Ouwehand krijgt van Trouw een plek tussen de Duurzame 100 wegens haar strijd tegen het illegaal dumpen van vis en omdat ze volgens Trouw het 'leven van pesticidefabrikanten zuur maakt'.

Geen kalfjes op 30 uur durend transport naar Turkije
Het ministerie van Economische Zaken zet zich niet in om de export van jonge kalveren naar Turkije mogelijk te maken. Dat schreef staatssecretaris Dijksma in haar antwoord op Kamervragen van Marianne Thieme. De voorbereidingen van de diertransportsector om transport van kalfjes vanaf negen weken oud naar Turkije mogelijk te maken, werden gestaakt.

Modeketens stoppen met verkoop van angorawol
Dankzij onze e-mailactie om de verkoop van angorawol te stoppen heeft de grote modeketen WE als eerste winkel producten met angorawol uit de collectie gehaald. De discussie begon naar aanleiding van schokkende undercoverbeelden gemaakt door dierenrechtenorganisatie PETA over de angorawolproductie in China. De Partij voor de Dieren startte daarop de e-mailactie ‘Stop de verkoop van angorawol‘. H&M heeft besloten definitief te stoppen met de inkoop van kleding waarin angorawol is verwerkt. H&M heeft geconcludeerd dat de herkomst van het ingekochte angorawol niet vast te stellen is.

Geen EU landbouwsubsidies voor stierenvechten
Door een motie van de Partij voor de Dieren die met algemene stemmen werd aangenomen, moet de regering zich in Europa sterk maken tegen Europese landbouwsubsidies voor stierenvechten. Na Kamervragen van Marianne Thieme kwam aan het licht dat Spanje in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid subsidies krijgt voor vechtstieren. Door stierenvechten worden jaarlijks wereldwijd meer dan 250.000 stieren en koeien gemarteld en gedood.

Marianne Thieme: mijn idee voor Nederland
Marianne Thieme gaf een lezing in debatcentrum De Balie over haar idee voor Nederland. De lezing wordt gepubliceerd in de Volkskrant als onderdeel van de lezingenreeks 'Mijn idee voor Nederland' waarin bijzondere denkers en doeners antwoord geven op de vraag: wat is het grootste probleem van ons land en hoe lossen we dat op? Marianne Thieme: "Het grootste probleem is economische groei. Laten we ons daar niet langer op richten, maar op economische én persoonlijke ontwikkeling. Een circulaire economie die zich beweegt binnen de grenzen van wat de aarde aankan."

Doorbraak in strijd tegen overbevissing
De Nederlandse regering moet zich in Europa gaan inzetten voor verlaging van de Europese visserijsubsidies. Een Kamermeerderheid schaarde zich achter de motie van de Partij voor de Dieren die hierop aandringt. Het aanpakken van de visserijsubsidies is een doorbraak in de strijd tegen overbevissing. Door de hoge subsidies is de Europese vloot veel groter geworden dan de vispopulaties aankunnen. Zeventig procent van de visbestanden in Europese wateren wordt inmiddels met uitsterven bedreigd.

Internationale hoogtepunten

Symposium Animal Politics: theory and practice
De Partij voor de Dieren organiseerde in samenwerking met de Animal Politics Foundation (APF) op 12 en 13 december een baanbrekend symposium in Istanbul. Internationale sprekers uit de Verenigde Staten, Canada, India en Europa waren te gast en gaven een lezing over ‘Animal Politics: theory and practice’. Het waren twee inspirerende dagen met sprekers én bezoekers van over de hele wereld. Onder meer gastland Turkije, Kosovo, Australië, Canada, de Verenigde Staten, Frankrijk, Israël, Zweden, Servië, Georgië, het Verenigd Koninkrijk, Marokko en Tunesië waren vertegenwoordigd. Er zijn inmiddels 15 partijen voor de dieren in de wereld. Naast Nederland heeft de partij voor de dieren in Portugal in oktober zetels gehaald tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In sommige plaatsen is de partij daar groter geworden dan de regeringspartijen. Naast Marianne Thieme en Niko Koffeman gaven vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren uit Australie, Portugal en Turkije een lezing. Politica Maneka Gandhi uit India was special overgekomen terwijl zij haar land zelden verlaat. De grondlegger van de dierenrechtenbeweging, de Amerikaanse filosoof Tom Regan had zeer boeiende lezing. Er waren verder drie onderzoekers van het Center voor Animals and Social Justice aanwezig, de Canadese professor filosofie Will Kymlicka, de Nederlandse historica gespecialiseerd in politiek activisme Maartje Janse en professor Paul Cliteur.

Prijzen en internationale premières voor de documentaire de Haas in de Marathon
De film de Haas in de Marathon van ons wetenschappelijk bureau heeft dit jaar vele premières gehad in het buitenland: waaronder in Brazilië, Australië, Rusland, Oekraïne en Turkije Veelal via videoconferences heeft Marianne Thieme daarbij een lezing mogen gehouden. Op 9 november heeft De Haas in de Marathon de award voor “Best Documentary on Animal Advocacy” gewonnen tijdens het VI International Film Festival STEPS. Het festival vond plaats in de Oekraïense stad Kharkov en werd gesteund door onder andere de Verenigde Naties. De DVD van De Haas in de Marathon is in de webwinkel van de Partij voor de Dieren te bestellen.

Ook is er nog steeds veel internationale belangstelling voor de films Meat the Truth (al in meer dan veertien verschillende talen beschikbaar) en Sea the Truth. Met vaste regelmaat worden er vertoningen van de documentaires in het buitenland georganiseerd, uiteenlopend van een kleinschalige informatieavond in een bibliotheek in Sigtuna, Zweden, tot een filmavond als onderdeel van een reeks klimaatfilms op de American University in Washington tot aan omvangrijkere festivals zoals het VegFest Uk in Londen.

Franse vertaling bundel “Meat the Truth”
Dit voorjaar mocht Marianne Thieme in Parijs het eerste exemplaar in ontvangst nemen van de Franse vertaling van het boek ‘Meat the Truth, Essays on Livestock Production, Sustainability and Climate Change’. Het boek bundelt essays van tal van wetenschappers – waaronder Geoff Russell, Daniëlle Nierenberg, Barry Brook en Harry Aiking – die het verband tussen de veehouderij en de opwarming van de aarde in kaart brengen. De Franse uitgave is getiteld: “’La Vérité sur le Hamburger’.
In 2012 is de Partij voor de Dieren benaderd door een Franse uitgever om de Engelstalige bundel op de Franse en Canadese markt te brengen. ’La Vérité sur le Hamburger’ is dit voorjaar in Frankrijk en deze zomer in Canada gelanceerd.

Lokale successen
Een aantal vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren over lokale successen:

Leiden stopt met chemische onkruidbestrijding
Dick de Vos, gemeenteraadslid Leiden: “Na lange strijd van de Partij voor de Dieren stopt Leiden met Roundup. De gemeente Leiden bouwt het gebruik van chemische onkruidbestrijding geleidelijk af. Als eerste wordt gestopt met het gebruik van Roundup in de binnenstad. Uiterlijk in 2016 is chemische onkruidbestrijding in Leiden volledig vervangen door alternatieve niet-chemische methoden.”

Den Haag draagt bij aan verduurzaming voedselketen
Marieke de Groot, gemeenteraadslid Den Haag: “Het college heeft een Haagse Voedselstrategie geschreven naar aanleiding van ons aangenomen initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags. Hierdoor wordt ook door de overheid bijgedragen aan het verduurzamen van de Haagse voedselketen. Maar ook onze, door burgemeester Van Aartsen geroemde, bijdrage aan de titel 'Vegahoofstad van Nederland' die Den Haag heeft gekregen is absoluut bijzonder!”

Noord-Holland krijgt natuurreservaat
Bram van Liere, Statenlid Noord-Holland: “In Noord-Holland is met ruime meerderheid een motie van de Partij voor de Dieren voor een strandreservaat in Petten, een breed stuk nieuw duin. De Partij voor de Dieren Noord-Holland pleitte ervoor deze kans aan te grijpen om een uniek gebied te realiseren. Dit is een stuk strand waar dieren, waaronder zeehonden, met rust worden gelaten. Wandelaars worden om dit stuk strand heen geleid en kunnen vanaf het duin uitkijken over dit unieke gebied en de natuur ervaren.”

Gelderland: onderzoek gif in bollenteelt en minder afschot
Luuk van der Veer, Statenlid Gelderland: “We waren het afgelopen jaar erg blij dat de provincie naar aanleiding van onze vragen over de bollenteelt een onderzoek instelt. Daarnaast wordt de rapportage over faunabeheer (een rapportage over afschot van dieren) verbeterd. Dit is een belangrijke stap om een einde te maken aan de jacht, omdat er vervolgens beter gecontroleerd kan worden en afschot minder snel wordt toegestaan door de provincie.”

Hoogheemraadschap Delfland: doorbraak voor vissen
Bart Canton, Waterschapsbestuurder Hoogheemraadschap Delfland: "Na jaren van aandacht vragen, kritische bijdrages en een motie heeft de hoogheemraad van Delfland in 2013 uiteindelijk bevestigd dat visbeperkingen echt nuttig zijn voor de vis, er geen nieuwe aalvisrechten meer worden uitgegeven en geen paling meer wordt geserveerd bij Delflandse aangelegenheden. Dit alles was reden voor onze fractie om de hoogheemraad en de collega waterschappers te trakteren op vegetarische palingsalade."

Utrecht: Schiphol minder aantrekkelijk maken voor ganzen
Willem van der Steeg, Statenlid Utrecht: "Bij de behandeling van de Voorjaarsnota is er een motie van ons aangenomen die ervoor zorgt dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij het Rijk en de provincie Noord-Holland moet gaan pleiten voor preventieve maatregelen rondom Schiphol, zodat er niet langer van het gebied zelf een aantrekkingskracht uitgaat op ganzen. In het kader van vliegveiligheid voor mens en dier zouden duurzame, diervriendelijke oplossingen namelijk voorrang moeten krijgen."

Zuid-Holland:ontheffingen ingetrokken
Carla van Viegen, Statenlid Zuid-Holland: "We zijn er heel erg blij mee dat we samen met diverse maatschappelijke organisaties hebben bereikt dat dit jaar vijf ontheffingen zijn ingetrokken, die waren verleend op grond van de Flora- en faunawet."

Noord-Brabant: leges milieuvergunningen verhoogd
Marco van der Wel, Statenlid Noord-Brabant: In de provincie Noord-Brabant is een amendement van de Partij voor de Dieren aangenomen waardoor de leges voor milieuvergunningen worden verhoogd en voortaan kostendekkend zullen zijn. Elke veehouder die zijn stal wil uitbreiden heeft een milieuvergunning nodig en in 2012 is op voorstel van de CDA gedeputeerde het tarief teruggebracht van 3.206 euro naar 656 euro. Hierdoor konden veehouders op goedkope wijze hun aanvragen doen. Door het aannemen van het amendement worden over 2013 en 2014 ettelijke miljoenen belastinggeld bespaard.

Tot slot, ook dit jaar ontdekten meer mensen dat de Partij voor de Dieren niet de partij is met het smalste programma, maar met het breedste dat denkbaar is. Een planeetbreed programma dat aandacht biedt aan alles wat echt van waarde is, bescherming verdient en waarvan we het ons niet kunnen veroorloven er kleingeld van te maken. De Partij voor de Dieren wenst u fijne feestdagen en een heel goed 2014!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief