Motie Arissen: verbod op het verzamelen en bewaren van medische gegevens van burgers door inlichtingendiensten

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat het medisch beroepsgeheim essentieel is voor het vertrouwen van burgers in de zorgverlener, en dat het verschoningsrecht voor artsen het fundament van het beroepsgeheim vormt,

Verzoekt de regering om medische gegevens in de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op dezelfde wijze te behandelen als informatie van advocaten, en dat zij medische informatie dus expliciet vrijstelt van verzameling en opslag door veiligheidsdiensten,

en gaat over tot de orde van de dag,

Arissen

Status: Verworpen
Voor: GL, SP, PvdD, Denk, FvD
Tegen: VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, CU, 50+, SGP