Gemeen­te­raads­ver­kie­zingen 2022


De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 16 maart 2022. In september 2020 zijn we begonnen met een Leergang Gemeenteraadsleden (Leergang GR) voor leden met de ambitie om op een verkiesbare plaats te komen in hun gemeente. Meer informatie over deze Leergang vind je hier.

Deze Leergang GR staat los van de kandidaatstellingsprocedure, het met goed gevolg doorlopen van de Leergang GR is géén garantie voor een plek op de kandidatenlijst of voor deelname in een bepaalde gemeente.

De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen werd geopend in de eerste helft van 2021. In die procedure is bepaald in welke gemeenten we meedoen als partij en hoe de kandidatenlijsten eruit komen te zien.

Het congres heeft op het najaarscongres van 2021 de kandidatenlijsten definitief vastgesteld.

De gemeenten waar de Partij voor de Dieren voor het eerst deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn:


  Momenteel is de PvdD vertegenwoordigd in zeventien gemeenten: Alkmaar, Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Buren, Den Haag, Gouda, Groningen, Heerlen, Leiden, Leeuwarden, Nijmegen, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad.

  Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - Planning

  1 februari 2021
  Publicatie profielschets kandidaten

  26 maart t/m 23 april 2021
  Mogelijkheid om te solliciteren
  Leden konden zich aanmelden voor een plaats op een kandidatenlijst

  21 november 2021
  Congres
  Op dit congres zijn het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijsten vastgesteld.


  Profielschets gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Let op: u kunt zich niet langer kandidaat stellen. Reageren was mogelijk t/m 23 april 2021.

  Functieomschrijving

  De Partij voor de Dieren is de eerste politieke partij in de wereldgeschiedenis met een planeetbrede visie. Waar voor alle andere politieke partijen menscentraal denken het uitgangspunt vormt, wil de Partij voor de Dieren dat de belangen van alle levende wezens op deze planeet behartigd worden. Deze bijzondere positie in het politieke spectrum brengt niet geringe uitdagingen met zich mee. Omdat veel andere politici de partij als een vreemde eend in de bijt zien, is het van groot belang dat kandidaten bereid en in staat zijn eensgezind te werken aan het realiseren van de missie: het dichterbij brengen van een samenleving die respectvol omgaat met de belangen van dieren, natuur en milieu. De politieke lijn wordt hierbij steeds weer geijkt aan de uitgangspunten van de partij: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

  Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is de Partij voor de Dieren op zoek naar leden die de partij op overtuigende wijze in de gemeenteraad kunnen vertegenwoordigen. Voor deelname aan de verkiezingen in een gemeente is het van essentieel belang dat er voldoende goede kandidaten in de betreffende gemeente zijn.

  Tijdsinvestering

  Voor de uitoefening van het raadslidmaatschap moet in totaal worden gerekend op een tijdsinvestering van ongeveer vier dagdelen per week. Daarnaast verwachten wij van onze vertegenwoordigers dat zij deelnemen aan partijbijeenkomsten voor vertegenwoordigers, tussentijdse workshops, activiteiten/vergaderingen van de afdeling en dergelijke. Voor duo-raadsleden/commissievolgers geldt een tijdsinvestering van twee à drie dagdelen per week.

  Vergoeding

  De vergoeding die een gemeenteraadslid ontvangt is afhankelijk van het inwonertal van de gemeente. Meer informatie hierover is hier te vinden.

  Vereisten

  Profiel van de kandidaten

  Kandidaten kunnen volledig instemmen met de doelstellingen van de partij en met het partijprogramma en zij kunnen deze helder uitdragen. Zij hebben zich de expressieve politieke stijl van de Partij voor de Dieren eigen gemaakt en kunnen die met overtuiging neerzetten. Bovendien herkennen zij zich in de keuze om niet in termen van links of rechts te opereren, maar om zich dienstbaar te maken aan het alles overstijgende belang van dieren, natuur en milieu.

  Van kandidaten wordt verder verwacht dat zij:

  • een duidelijke visie hebben op de rol van de partij binnen en buiten de gemeenteraad en de succesfactoren die daarbij van belang zijn;
  • doorzettings- en uithoudingsvermogen hebben;
  • creatief en innovatief onze standpunten, waar nodig in een andere verpakking, steeds weer naar voren kunnen brengen;
  • over sterke analytische en strategische kwaliteiten beschikken en inzicht hebben in politieke processen;
  • vanuit eigen ervaring en expertise zicht hebben op actuele politieke ontwikkelingen en oog hebben voor de context waarbinnen besluiten vallen;
  • de inspiratie, het enthousiasme en het inschattingsvermogen hebben om acties te bedenken en te organiseren die het raadswerk kracht bijzetten;
  • op de hoogte zijn van wat er in de betreffende gemeente speelt op de kernthema's van onze partij: dieren, natuur, milieu - en ook op andere beleidsterreinen;
  • het vermogen hebben om veel informatie te verwerken en hoofdzaken van details te onderscheiden;
  • beschikken over krachtige schriftelijke en verbale vaardigheden, waarbij ervaring met perswoordvoering en debatteren tot aanbeveling strekt;
  • met diverse (oude en nieuwe) media kunnen omgaan;
  • representatief en zelfstandig zijn en beschikken over collegialiteit, sociale intelligentie, flexibiliteit, vasthoudendheid en stressbestendigheid;
  • een goede relatie hebben met leden van de partij, deze kunnen onderhouden;
  • waar nodig en mogelijk samenwerken en afstemmen met onze andere gemeenteraadsfracties, de Provinciale Staten en de Tweede Kamerfractie;
  • de bereidheid hebben om mee te werken aan de schenkingsregeling van de bruto-schadeloosstelling voor volksvertegenwoordigers aan de vereniging Partij voor de Dieren;
  • de gedragscode van de Partij voor de Dieren ondertekenen.

  Van kandidaten voor de functie van lijsttrekker verwachten we bovendien dat zij:

  • een fractie kunnen opbouwen en bestendigen met de (veelal beperkte) middelen die daarvoor beschikbaar zijn;
  • praktische en inhoudelijke ondersteuning kunnen organiseren en in goede samenwerking een team van onder meer duo-raadsleden en commissievolgers kunnen stimuleren en motiveren;
  • een stevige en inspirerende persoonlijkheid hebben, die in de media en voor groepen sterk uit de verf komt;
  • uitmuntende politiek-strategische vaardigheden hebben;
  • kiezers weten te overtuigen van de planeetbrede visie van de Partij voor de Dieren.

  Aantoonbare ervaring binnen de partij strekt tot aanbeveling.

  Aanvullende eisen

  • Kandidaten verklaren niets te doen dat de partij of haar doelstellingen in diskrediet zou kunnen brengen of in strijd is met de landelijk overeengekomen koers van de partij;
  • kandidaten zijn op 1 mei 2021 ten minste 1 jaar lid van de partij - in uitzonderlijke gevallen kan hiervoor dispensatie worden verkregen van het landelijk bestuur;
  • wanneer kandidaten in de gemeenteraad gekozen zijn als vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren, kunnen zij geen lid zijn van andere politieke partijen;
  • van kandidaat-gemeenteraadsleden wordt verwacht dat zij – ook als zij zelf niet gekozen worden tot gemeenteraadslid – na de verkiezingen actief betrokken willen blijven bij de fractie, bijvoorbeeld als duo-raadslid/commissievolger;
  • van kandidaat-gemeenteraadsleden op de hoogste plaatsen verwachten wij dat zij deelnemen aan relevante trainingen en workshops van de partij en dat zij tijd vrij maken om actief campagne te voeren (met name in de periode januari tot en met maart 2022).

  Procedure

  Meer informatie over de gemeenteraad en de verkiezingen is te vinden op de website van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat: www.prodemos.nl of bij uw eigen gemeente.

  Alvorens u kandidaat te stellen vragen wij u de vragenlijst zelfassesment integriteit in te vullen. Deze vindt u hier.

  Hier kunt u de vacatures per gemeente en provincie vinden. In dit online sollicitatiesysteem kunt u zich kandidaat stellen door uw motivatie en CV te uploaden. Uw sollicitatie dient uiterlijk 23 april 2021 bij ons binnen te zijn.

  Een psychologisch onderzoek, assessment en antecedentenonderzoek kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Kandidaten dienen bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdragers te kunnen overleggen.

  De gesprekken vinden plaats in de periode mei tot en met september 2021. De kandidatencommissie maakt een selectie van uit te nodigen kandidaten op basis van de reacties en op basis van het potentieel in de gemeente in kwestie. Daarbij kijkt de commissie enerzijds naar het kiezerspotentieel en anderzijds of het aantal reacties in een gemeente voldoende aanknopingspunten voor een gesprek biedt. De kandidatencommissie brengt een advies uit over in welke gemeenten deelname aan te bevelen is en over de invulling van de kandidatenlijst. Het congres stemt najaar 2021 over de voorgestelde kandidatenlijsten.

  Overige gemeenten

  Om in een gemeente deel te nemen aan de verkiezingen moeten er voldoende geschikte kandidaten zijn om een solide lijst te kunnen vormen. De afdelingsbesturen en het partijbestuur hebben een aantal gemeenten benoemd waar deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een reële optie is. Dit hebben zij gedaan op basis van onder andere de activiteiten van werkgroepen en naar de belangstelling voor de Leergang Gemeenteraadsleden vorig jaar.

  Deze gemeenten worden in het online sollicitatiesysteem met naam genoemd. Wilt u zich voor een andere gemeente kandidaat stellen? Dan kunt u reageren op de vacature ‘kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 van één van de overige gemeentes in de provincie <naam van je provincie>.'

  De kandidatencommissie zal vervolgens bepalen of het sollicitatieproces verder voortgezet zal worden, of adviseren geen lijst samen te stellen voor de betreffende gemeente. Hierbij kijkt de commissie naar het aantal binnengekomen reacties voor deze gemeente, naar de ervaring die kandidaten hebben binnen de Partij voor de Dieren, en naar hun politieke ervaring in het algemeen.