Schrif­te­lijke inbreng over fiche: veror­dening rapportage van mili­eu­ge­gevens van indu­striële instal­laties en vast­stelling van Portaal voor indu­striële emissies en fiche: herziening Richtlijn Indu­striële Emissies en de Richtlijn Storten van Afval­stoffen


31 mei 2022

Fiche: Herziening Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Storten van Afvalstoffen

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennisgenomen van het voorliggende voorstel tot de herziening van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) en hebben hierbij nog enkele vragen en opmerkingen.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie constateren dat met dit voorstel tot herziening van de RIE wordt voorgenomen om de regels voor het afwijken van de Best Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies te ‘verduidelijken’. De leden vragen zich af wat er wordt bedoeld met deze ‘verduidelijking’? Is dit enkel een tekstuele verduidelijking of zijn er ook inhoudelijke gevolgen voor de bedrijven die nu afwijken van de BBT-conclusies? Zorgt deze verduidelijking er bijvoorbeeld voor dat er in minder gevallen mag worden afgeweken? Ook vragen de leden zich af hoe het afwijken van de BBT-conclusies in verhouding staat tot het bericht dat de verouderde cokesfabrieken van Tata Steel niet aan de strengste Europese normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen hoeven te voldoen?[1] Is de staatssecretaris het met de leden eens dat het onwenselijk is dat juist verouderde installaties in stand worden gehouden doordat er een hogere norm voor de uitstoot van schadelijke stoffen mag worden aangehouden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Hoeveel bedrijven in Nederland mogen er afwijken van de BBT-conclusies? En hoeveel meer schadelijke stoffen worden er door deze bedrijven uitgestoten, dan wanneer zij aan de strengste norm zouden moeten voldoen? Wat is het verwachte effect van deze herziening op de gezondheidsschade en vroegtijdige sterfgevallen die luchtverontreiniging ieder jaar veroorzaken?

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie lezen dat de Commissie stelt dat de internetpublicatie van bestaande milieubeheersystemen verplicht wordt en de reikwijdte ervan wordt verbreedt. Zo worden er veiligere alternatieven voor chemische stoffen in opgenomen, komen er in vergunningen eisen voor grondstoffenefficiëntie en energie efficiëntie en moeten bedrijven per installatie concrete transformatieplannen maken. Klopt het dat een milieubeheersysteem niet voor alle bedrijven verplicht is? Wanneer moet een bedrijf een milieubeheersysteem hebben en wanneer niet? Kan de staatssecretaris ervoor zorgen dat een milieubeheersysteem voor alle bedrijven verplicht wordt?

De leden van de Partij voor de Dierenfractie zijn tevreden dat het kabinet positief staat tegenover het toevoegen van meer veehouderijen onder de reikwijdte van de RIE, alsmede over het toevoegen van methaanemissies. Wel zijn deze leden benieuwd wat dit in de praktijk zal betekenen voor veehouders die onder de RIE zullen vallen. Klopt het dat zij slechts hun emissies zullen moeten gaan rapporteren en zo ja, op welke manier moet dat gebeuren? Of zullen veehouders ook aan strengere emissie-eisen moeten gaan voldoen? Geldt dat dan ook voor bestaande stallen, of alleen bij de vergunningverlening voor nieuwe stallen? Zal in de praktijk, om aan de emissie-eisen te kunnen voldoen, ook gekeken worden naar een beperking van het aantal dieren op een bedrijf of in een stal, of zal slechts geëist worden dat de best beschikbare emissie-reducerende technieken worden toegepast in de stallen? Op welke manier zal hierbij rekening gehouden worden met de uitspraken van onder andere de rechtbanken Midden-Nederland en Noord-Nederland dat ook de best beschikbare technieken voor veestallen in de praktijk onvoldoende werken?[2]

Het kabinet geeft aan dat ze actief inbreng zal leveren op de uitwerking van de regels voor veehouderijen, aan de hand van in Nederland opgedane ervaringen met ammoniak reducerende maatregelen. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn enigszins verbaasd over het gebrek aan zelfreflectie dat uit deze zin blijkt. Erkent de staatssecretaris dat Nederland de hoogste ammoniakuitstoot per hectare landbouwgrond kent van de hele EU?[3] Erkent de minister dat Nederland hierdoor in een zeer diepe stikstofcrisis verkeert? Erkent de staatssecretaris dat dit onder andere komt doordat het Nederlandse ammoniakreductiebeleid van de afgelopen veertig jaar volledig rustte op milieutechnieken, zonder dat productiebeperkende maatregelen werden genomen? Kan de staatssecretaris uiteenzetten waarom zij denkt dat juist Nederland een waardevolle bijdrage kan leveren aan de uitwerking van de regels voor veehouderijen?


[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verouderde-fabrieken-tata-steel-hoeven-niet-te-voldoen-aan-strengste-europese-normen-voor-uitstoot~b3442b17/

[2] https://nos.nl/artikel/2430375-stikstofwinst-emissiearme-stallen-blijkt-vaak-flink-overschat

[3] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/nergens-in-europa-is-de-ammoniakuitstoot-zo-hoog-als-in-nederland~b574f2ac/