Monde­linge vragen Van Raan over biomassa


12 januari 2021

Voorzitter,

Afgelopen jaar deed deze minister [Wiebes] deze Kamer een scherpe belofte: namelijk de belofte om duidelijkheid te geven over de afbouw van het subsidiëren van houtige biomassa voor het einde van het jaar.

Niet alleen omdat een meerderheid van de Kamer wil dat houtige biomassa wordt afgebouwd maar ook vanwege het uitdrukkelijke en niet mis te verstane advies van de Sociaal Economische Raad om zo spoedig mogelijk met zo’n afbouwpad te komen.

Toch kon de minister zicht hier kennelijk niet in vinden want hij achtte het nodig om opnieuw een advies in te winnen, ditmaal van het PBL. Maar nog steeds: Op basis van dit nieuwe advies zou de minister vorig jaar komen met een definitief afbouwpad.

Het afbouwpad is er nog steeds niet en de minister heeft zijn eigen deadline niet gehaald. Het PBL advies adviseert om subsidies van biomassa niet voor 2030 te stoppen. Dit betekent dat houtige biomassa tot na 2040 nog gesubsidieerd zal worden, omdat subsidietermijnen 10 tot 12 jaar duren. De Partij voor de Dieren vindt dit onverantwoordelijk, omdat er brede en internationale consensus aan het ontstaan is dat het verbranden van bomen funest is voor het behalen van de klimaatdoelen, gezien houtige biomassa meer CO2 uitstoot dan gas en kolen. De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

  • Kan de minister aangeven waarom hij zonder duidelijke tekst of uitleg zijn eigen deadline heeft overschreden en( of hij het PBL of het SER advies gaat volgen?
  • Kan de minister aangeven of en wanneer er een voortvarend afbouwpad zal komen conform SER advies en op basis van de eerder genoemde consensus dat biomassaverbranding meer C02 (en stikstof en fijnstof) uitstoot waardoor de klimaatdoelen in gevaar komen (en in hoeveel jaar houtige biomassa afgebouwd zal worden?)
  • Klopt het dat economische redenen zwaarder wegen dan klimaat, biodiversiteit en luchtkwaliteit,( in het afbouwpad) gezien het PBL rapport lijkt te suggereren om meer houtige biomassa in te zetten in de komende tien jaar en gezien de minister geen gehoor lijkt te geven aan zo spoedig mogelijk afbouwen van laagwaardige biomassa?
  • Wat is de inzet geweest van Nederland in Europa met betrekking tot de huidige consultatie mbt het herzien van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (REDII) en de rol van houtige biomassa en of deze als CO2-netruaal wordt aangeduid?
  • Kan de minister toezeggen dat zolang er geen afbouwpad is er ook geen nieuwe subsidies / dus ook geen nieuwe voorjaarstermijn wordt opengesteld voor het verbranden van houtige biomassa af te geven tot wanneer het afbouwpad is goedgekeurd door de Tweede Kamer?

Tweede Termijn

  • Bent u bereid om de werkelijke CO2 uitstoot door biomassaverbranding mee te nemen en om de klimaatneutraliteit van biomassaverbranding in Europa aan te kaarten gezien onderzoek aantoont dat we met biomassaverbranding de klimaatdoelen zeker niet gaan halen?
  • Is het nu niet het ideale moment om in gesprek te treden met Vattenfall over de subsidie voor houtige biomassa, gezien de centrales nog niet gebouwd is en gezien Vattenfall zelf aangeeft mogelijk niet door te gaan met de biomassacentrale als er te weinig draagvlak is?